Persil pár roku

Pravidla soutěže „Persil pár roku“

Organizátor soutěže:

HENKEL ČR, spol. s r.o.

Obchodní společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu C, vložce

Se sídlem: U Průhonu 10, 170 04 Praha 7

IČO: 15889858

DIČ: CZ 15889858

(dále jen „organizátor“)

Místo a termín soutěže:

Soutěž probíhá v termínu od 15. 2. 2016 do 31. 3. 2016 na internetových stránkách organizátora www.persil-par-roku.cz na území České republiky.

Účast v soutěži:

Soutěže se může zúčastnit každá fyzická osoba starší 18-ti let, která řádně a úplně vyplní formulář, který se zobrazí na internetových stránkách www.persil-par-roku.cz v sekci Hlasování po kliknutí na tlačítko „Hlasovat“ a uvede odpověď na soutěžní otázku, čímž získá oprávnění k účasti v soutěži.

Soutěže se může každá fyzická osoba zúčastnit pouze jednou za jeden soutěžní týden, který trvá od pondělí 00:00:00 do neděle 23:59:59 včetně.

Soutěžní otázka:

„Co podle vás dělá vztah dvou lidí dokonalým?“

Vyhodnocení:

Do týdne od ukončení každého soutěžního týdne bude zasedat 3 členná porota Organizátora složená ze zástupců společnosti Henkel a jejích spolupracujících agentur a ta vybere vždy 3 výherce, přičemž vyhrávají vždy nejkreativnější odpovědi. Výherci budou kontaktováni e- mailem na adresu, kterou uvedou v soutěžním / hlasovacím formuláři.

V případě, že se po kontaktování výherce do 5 pracovních dnů Organizátorovi neozve, nárok na výhru zaniká.

Výhra:

Týdenní výhry budou vždy oznámeny na podstránce „Výhry“ této soutěžní webové stránky.

Hlavní výhra: porota Organizátora vybere celkového výherce dle stejných kritérií a oznámí ho nejpozději do konce dubna 2016 na těchto stránkách a také na vyhlášení Persil pár roku.

Celkový výherce získává:

  1. Rok praní zdarma s největší novinkou značky Persil
  2. Účast na vyhlášení Persil pár roku
  3. Fotografii s vítězným párem

O vyhodnocení bude vyhotoven „Zápis o vyhodnocení soutěže“, který bude obsahovat:
jména porotců Organizátora, kteří provedli vyhodnocení, datum vyhodnocení, seznam výherců a dohodnutý způsob předání výhry.

Předání výhry:

Výherce bude kontaktován e-mailem na adrese, kterou uvedl v soutěžním formuláři vždy do 5-ti pracovních dnů od zasedání komise.

Výhra bude předána dle individuální dohody s každým výhercem. Převzetí výhry potvrdí výherce podpisem předávacího protokolu.

Odpovědnost:

Výhra je považována za předanou okamžikem, kdy je převzetí výhry potvrzeno podpisem výherce na předávacím protokolu se zástupcem Organizátora. Pokud si výherce výhru nepřevezme domluveným způsobem v domluveném termínu, propadá taková výhra bez náhrady ve prospěch Organizátora. V případě, že výhra bude odeslána poštou, bude se považovat za předanou již okamžikem odeslání. Společnost Henkel neručí za stav doručené výhry a případné reklamace musí výherce uplatnit u přepravní služby.

Účastí v této soutěži účastník projevuje svůj souhlas se všemi podmínkami těchto pravidel.

Další podmínky soutěže:

Organizátor si vyhrazuje právo rozhodnout všechny otázky týkající se této soutěže podle vlastního uvážení. Organizátor si vyhrazuje právo soutěž kdykoli ze závažných důvodů změnit, pozastavit či zrušit. Organizátor zajistí uhrazení případné srážkové daně v souladu s příslušnými právními předpisy. Místo výhry není možné požadovat vyplacení hotovosti. Soutěže se smí zúčastnit pouze osoby starší 18 let s adresou pro doručování na území ČR.

Ze soutěže jsou vyloučeni všichni zaměstnanci Organizátora soutěže, a všechny ostatní na soutěži spolupracující subjekty. Vyloučení se vztahuje také na osoby těmto vyloučeným osobám blízké ve smyslu § 22 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění. V případě, že se některá z těchto osob stane výhercem, výhra jí nebude předána.

Osobní údaje:

Účastí v této soutěži vyjadřuje každý účastník svůj souhlas s tím, aby Organizátor nebo jím pověřená osoba bezplatně použila obrázky a fotografie, případně video nahrávky, které Organizátor získá v souvislosti s organizováním a vyhodnocováním soutěže a prezentací výherců, pro reklamní účely ve prospěch Organizátora. Účastník rovněž potvrzuje, že souhlasí s tím, aby takto poskytnuté údaje, včetně údajů elektronické komunikace, byly zpracovávány Organizátorem za účelem vyhodnocení této soutěže a za účelem nabízení dalších produktů a služeb organizátora. Účastí v soutěži účastník potvrzuje, že je informován o všech právech vyplývajících ze zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů v platném znění, tj. zejména o tom, že tyto údaje poskytl dobrovolně, má právo k jejich přístupu a může kdykoliv bezplatně požadovat jejich opravu, úpravu či zničení. Účastník souhlasí s tím, aby tyto údaje byly poskytnuty ke zpracování třetím osobám (agentura LERCOM Consulting – Ing. Lidija Erlebachová, a Astrosat Media, s.r.o. – administrátor webu www.persil-par-roku.cz). V případě pochybností o dodržování práv se může účastník obrátit na společnost HENKEL či přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Pravidla:

Tato oficiální pravidla soutěže jsou dostupná po celou dobu trvání soutěže na internetové stránce www.persil-par-roku.cz.